مراحل سفارش

- تماس با ما و مشاوره

- تعیین نوع استند و مواد اولیه آن بر اساس محصول مورد نظر

- طراحی و ساخت نمونه

- بررسی نقاط ضعف نمونه و رفع آنها

- طراحی نمونه نهایی

- تولید انبوه