طراحی استند

طراحی
اين مرحله شامل دو بخش طراحی مقاومتی اجزاء و طراحی فرم و نما ميباشد که در واقع طراحی صنعتی محسوب ميشود .
شکل و نمای هندسی استند در طی مراحل زير مشخص ميشود:
- طراحی اوليه
- مدلسازی سه بعدی


طراحی یک محصول یکی از مهمترین قسمتهای تولید آن بوده ، در این قسمت همراه سعی بر آن است که با در نظر گرفتن تمامی مسائل و پارامترهای موجود طراحی استند به گونه ای صورت پذیرد تا  نمونه ساخته شده دارای کمترین ایراد و بازنگری باشد .