مراحل کار

آگاهی از نيازها و نقطه نظرات مشتری
 در اين مرحله موارد زير مشخص ميشوند:
• تعداد و انواع محصولاتی که در استند قرار ميگيرند
• وزن و ابعاد هندسی محصولات
• تعداد استندهای مورد نياز و بودجه در نظر گرفته شده
• فروشگاه هايی که استند در آنجا استفاده ميشود.
• محل قرار گرفن استند در فروشگاه

محاسبات مهندسی و طراحی مکانيکی
در اين مرحله با داشتن داده هايی مثل وزن و تعداد محصولات،ويژگی های نظير جنس و ابعاد يک سازه ايستا و مقاوم از نظر مکانيکی مشخص ميشود.

طراحی
اين مرحله شامل دو بخش طراحی مقاومتی اجزاء و طراحی فرم و نما ميباشد که در واقع طراحی صنعتی محسوب ميشود .
شکل و نمای هندسی استند در طی مراحل زير مشخص ميشود:
- طراحی اوليه
- طراحیCAD
- مدلسازی سه بعدی
ميتوان گفت که طراحی مهمترين مرحله کار ميباشد. هزينه و زمان توليد، کيفيت نهايی محصول از ويژگيهايي است که سرنوشت آنها در مرحله طراحی رقم ميخور.

 

 

نمونه سازی
نمونه سازی پيش از توليد انبوه امکان بررسی استند را در شرايط استفاده عملی فراهم ميسازد در بسياری از موارد فرايند ساخت نمونه با فرايندی که برای توليد ان در نظر گرفته شده بايد در نظر داشت که متفاوت خواهد بود.

 

توليد
توليد يک استند ممکن است با فرايند های مختلفی امکان پذير باشد که هر کدام زمان و هزينه متفاوتی دارند.انتخاب بهينه فرايند توليد بسيار مهم است تا کيفيت،سرعت توليد،هزينه در راستای نياز های مشتری باشد.